НАШАТА МИСИЯ


Програма “Сдружение “Славянски университет” и Сдружение „Източноевропейски академичен център"

Фондация „Славяни” - учредител на сдружение “Славянски университет” и на асоциация „Източноевропейски университет” „Йоан Екзарх”, оказва съдействие за:
 • Организиране и осъществяване на дейности по подготовката и повишаването на квалификацията на студенти и специалисти от страната и чужбина. Проект “Образованието - най-добрата инвестиция”;
 • Научни изследвания в различни области на научното познание;
 • Използване на научен и преподавателски потенциал от България и други страни от Европа и света;
 • Осъществяване на връзки и сътрудничество с академични общности и с институции от чужбина и реализиране на съвместни проекти;
 • Осигуряване на средства и материално-техническа база за реализиране целите на сдружение “Славянски университет” и на асоциация „Източноевропейски университет” „Йоан Екзарх”.

Програма “Славянски културни ценности и сътрудничество”

 • Превръщане на фондация “Славяни” в духовно средище, което развива най-добрите традиции на славянските култури, славянските исторически традиции и духовен опит в тесен досег с непреходните ценности на съвременната цивилизация;
 • Подготовка и реализиране на проекти и програми за развитие на културното сътрудничество между славянските и други страни и обмен на културни ценности;
 • Изследване и реализиране на проекти по програмите на ЮНЕСКО “Славянски култури и цивилизации” и “Културата в света” в най-тясно сътрудничество с него;
 • Осъществяване на сътрудничество и съвместни проекти и Програми с Международния форум на славянските култури;
 • Реализиране на съвместни проекти с Международната асоциация за изследване на славянските култури (МАИСК); подкрепяне и организиране дейността на Националния комитет на МАИСК в България;
 • Разработване и реализиране на съвместни Програми и проекти с Фонд "Русский мир" и МАПРЯЛ;
 • Провеждане, съвместно със Съюза на българските писатели, на традиционните международни писателски срещи;
 • Организиране на лекции, изложби, концерти, представления, рецитали, представяне на книги, фестивали, кинопанорами, творчески вечери и др. с участие на представители от България, славянски и други страни;
 • Подпомагане на дейността на музеи със славянска тематика в страната и чужбина;
 • Връчване на ежегодни награди за творчески изяви, свързани с целите и задачите на фондация “Славяни”:
  - литература;
  - превод;
  - изобразително изкуство;
  - театрално изкуство;
  - вокално изкуство;
  - киноизкуство;
  - телевизионно изкуство;
  - журналистика;
  - инструменталисти и вокалисти от конкурса “Млади музикални таланти”;
 • Подпомагане на изяви на деца и младежи в областта на културата и изкуството със славянска тематика;
 • Събиране, обработка и разпространение на информация за славянски и други страни;
 • Подкрепяне на хорови, инструментални и танцови състави;
 • Организиране на летни празници на културата и изкуствата “Славяни”, в т.ч. провеждане на фестивали на славянската песен;
 • Организиране на форуми и дефилета на славянската мода;
 • Подпомагане на издания, съответстващи в тематично и жанрово отношение на целите на фондацията.

Програма “Обучение и специализации”

 • Стипендии за обучение на студенти и докторанти у нас, в славянски и други страни;
 • Помощи за краткосрочни форми на обучение, квалификации и специализации на български граждани по славянска тематика в славянски страни и славистични институти в други страни, на преподаватели от славянски и други страни у нас;
 • Семинари и колоквиуми на студенти и преподаватели у нас и в чужбина;
 • Езикова подготовка и специализация и езикови семинари в България, славянски и други страни;
 • Съвместни проекти с международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ);
 • Изложби - презентации на висши учебни заведения от славянски и други страни в България.

Програма “Научна и изследователска дейност”
 • Изследване и разпространение на славянските култури и цивилизации;
 • Изучаване и популяризиране мястото на славянската култура и цивилизация в общочовешкия прогрес;
 • Анализи и научни разработки върху историята на българския народ като част от славянската общност и православието;
 • Анализи и научни разработки върху ролята на религията в духовното легитимиране на славянските народи;
 • Проучване и анализиране на процесите на славянската взаимност и взаимодействие;
 • Изследване на историята и съхраняването на самобитността и културата на българските общности в света;
 • Изследване на промените, настъпили вследствие на демократичните процеси в славянските и източноевропейските страни и тенденциите на развитие на икономиката, науката, културата, образованието и социалната политика в тези държави;
 • Проучване и анализи, свързани с участието на неправителствените организации в изработване на националната стратегия за по-нататъшното интегриране на България в европейските и евроатлантическите структури;
 • Изследвания и анализи на въпроси, свързани с процесите на глобализация в съвременния свят;
 • Анализи и научни разработки, свързани с Балканите, Черноморския и Средиземноморски регион;
 • Научни разработки по въпросите на сътрудничеството на България с други страни, на местното самоуправление и държавните служители, на малцинствените етнически групи и др.;
 • Научни разработки по въпросите на сигурността, регионалните конфликти и борбата с тероризма;
 • Реализиране на научни проекти по програмите ФАР, ТЕМПУС и др.;
 • Научни форуми - конференции, сесии, кръгли маси, симпозиуми, семинари, колоквиуми и др.;
 • Издаване на поредица “Славянски летописи”;
 • Издаване на научни монографии и книги със славянска тематика;
 • Център за научни изследвания;
 • Дискусионен клуб по актуални проблеми.

Обща открита програма
 • Проекти и програми, които спомагат за реализиране на целите на фондация “Славяни” и не са включени в самостоятелни програми;
 • Пресконференции, брифинги, рекламно-информационна дейност;
 • Благотворителна дейност;
 • Дарителска дейност;
 • Награден фонд;
 • Правно осигуряване;
 • Участие като учредител или съучредител в сдружения с нестопанска и стопанска цел за постигане целите на фондацията;
 • Издателска дейност - Рекламно-издателска къща (РИК) “Славяни”;
 • Компютърно-информационна система - технически средства, интернет, програмно осигуряване, комуникационна апаратура;
 • Участие в национални и международни организации, отговарящи на целите на фондацията.
 • учредител на сдружение “Славянски университет” и на асоциация „Източноевропейски университет” „Йоан Екзарх”, оказва съдействие за:
НАЧАЛО ИСТОРИЯ СТРУКТУРА МИСИЯ И ЦЕЛИ ПРОГРАМИ ДЕЙНОСТИ ФОТОГАЛЕРИЯ КОНТАКТИ